Działaność Inspekcji Weterynaryjnej

2018

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich.

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

pobierz


Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego obejmuje:

 • zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie,
 • badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, badanie zwierząt łownych i ich mięsa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich

  pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej,

 • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,
 • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,
 • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,
  sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania,