Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich ogłasza, że od dnia 03.11.2020r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji zadań Inspekcji określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjne. Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 30.11.2020r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Strzelcach Kraj.

Wyznaczenie dotyczy roku 2021 w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia.

 1. Komunikat PLW w Strzelcach Kraj.
 2. Oświadczenie zleceniobiorcy 2021
 3. Oświadczenie-konflikt interesów
 4. Oświadczenie-samochód 2021
 5. Zgłoszenie gotowości 2021

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich.

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak włączania kontrastu oraz możliwości powiększenia czcionki

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (095) 7631058 w godzinach pracy urzędu. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich , poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres strzelcekraj.piw@wet.zgora.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich znajduje się na parterze budynku, z poziomu chodnika, swobodny wjazd na teren budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Dostęp do piętra tylko poprzez klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Obsługa interesantów może odbywać się na parterze budynku.
 2. Parking przed budynkiem głównym jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
 3. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.
 4. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.

Aplikacje mobilne

 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 

Komunikat

W związku z  podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnych.

czytaj całość

Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Kraj. poszukuje osób do wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawy o inspekcji weterynaryjnej niebędących pracownikami inspekcji weterynaryjnej, a posiadających tytuł lekarza weterynarii lub posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności badań laboratoryjnych mięsa na obecność włośni.

czytaj całość

Komunikat

Zarządzenie nr 21

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

czytaj całość