RODO

2018-05-25

 

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej wykonuje zadania ustawowe.

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: strzelcekraj.piw@wet.zgora.pl, tel. 95 76 31 058.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza obowiązujące przepisy.

– przepisy Konstytucji i dyrektywy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych – czytaj całość

– wytyczne Grupy Roboczej dotyczące stosowanie dyrektywy RODO – czytaj całość

– zasady monitoringu – Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych – czytaj całość

– informacja Prezesa UODO – czytaj całość